Afbeeldingsresultaat voor afbeeldingen klavertje vierInschrijvingen

 

 

 

Een kind is pas ingeschreven in onze school als de ouders schriftelijk instemmen met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft een kind bij ons ingeschreven. De Inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen, zij niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement, bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel of wanneer het kind een verslag ontvangt dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs (tenzij de school een individueel aangepast programma haalbaar ziet.)
Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug schriftelijk akkoord vragen. Indien jullie niet akkoord gaan met de wijzigingen, dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.
Bij de inschrijving van een leerling, zal de school informeren naar de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,… De school gaat echter uit van een vermoeden van instemming van de andere ouder indien zij niet op de hoogte is of wordt gebracht van een problematische situatie. Indien de school op de hoogte is van een (mogelijks) problematische thuissituatie, zal zij de toestemming van beide ouders vragen bij de inschrijving van het kind in de school.

Wanneer kan je inschrijven?
Tijdens de schooluren : 9.00 – 15.25 of na telefonische afspraak 016/632073
Tijdens de vakantie : na telefonische afspraak 016/632073
U kan ook steeds een mailtje sturen naar directie@vbshouwaart.be

Hoe verloopt een inschrijving?
Na een rondleiding en een intakegesprek door de directie worden alle formaliteiten in orde gebracht. Gelieve de KIDS ID zeker mee te brengen.

De capaciteit
Op onze school is iedereen welkom!  
Toch zijn we wettelijk verplicht een aantal te plaatsen op de capaciteit van onze school. We zetten die dan zo hoog dat in de praktijk niemand geweigerd zal worden op basis van capaciteitsbeperkingen:

Kleuterschool
Instapklas 24

1ste klkl 24
2de klkl 24
3de klkl 24

Lagere school
1ste lj 24
2de lj 24
3de lj 24
4de lj 24
5de lj 24
6de lj 24

Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar
Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet.

Screening niveau onderwijstaal
Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast traject.